MÙA HẠ THỨ 11

Gieo trng mnh đt tâm linh
Cho hoa th
m n vô sinh li v

Đc Pht đã ng đến ngôi làng Ekanāā, trong Dakkhināgiri, mt ngôi làng theo Bà-la-môn giáo gn x Magadha. Ngài ng đến đây đ thuyết pháp tiếp đ cho ông Bà-la-môn Kasibhāradvāja bng thi pháp vi đ tài “cách làm rung ca Đc Pht”. Sau đó ông xut gia tr thành v Tỳ khưu Pht Giáo và chng đc được Thánh qu A-la-hán.
Kinh tp (Suttanipāta) ghi li câu chuyn như sau:[1]
Mt thi Thế Tôn trú gia dân chúng Magadha, ti núi Dakkhināgiri, trong mt làng Bà-la-môn tên Ekanāā. Lúc by gi, Bà-la-môn Kasibhāradvāja có khong năm trăm lưỡi cày sn sàng, vì là thi gieo m. Ri Thế Tôn, vào bui sáng đp y, cm bát đi đến ch Bà-la-môn Kasibhāradvāja đang làm vic. Lúc by gi Bà-la-môn Kasibhāradvāja đang phân phát đ ăn. Ri Thế Tôn đi đến ch phân phát đ ăn, sau khi đến, Ngài đng mt bên, Bà-la-môn Kasibhāradvāja thy Thế Tôn đang đng mt bên đ kht thc, lin nói vi Thế Tôn:
- Này Sa-môn, ta cày và ta gieo, sau khi cày, sau khi gieo, ta ăn. Và Sa-môn, hãy cày và gieo. Sau khi cày và gieo, hãy ăn!
- Này Bà-la-môn, Ta cũng cày và cũng gieo. Sau khi cày và sau khi gieo, Ta ăn.
- Nhưng chúng tôi không thy cái ách, hay cái cày, hay lưỡi cày, hay gy thúc trâu bò, hay các con bò đc ca Tôn gi Gotama. Vy mà Tôn gi Gotama nói: "Này Bà-la-môn, Ta có cày và Ta có gieo. Sau khi cày và sau khi gieo, Ta ăn ".
Ri Bà-la-môn Kasibhāradvāja nói lên vi Thế Tôn bài k:
Kasibhāradvāja:
Người t nhn Người cày,
Ta không thy Người cày,
Hãy tr li chúng tôi,
Ðã hi v Người cày,
Chúng tôi mun rõ biết,
Người cày như thế nào?
Thế Tôn:
77. Lòng tin là ht ging,
Kh hnh là cơn mưa,
Trí tu đi vi Ta
Là ách và lưỡi cày,
Xu h là cán cày,
Ý là si dây buc,
Và nim đi vi Ta
Là lưỡi cày, gy thúc.
78. Vi thân khéo phòng h,
Vi li khéo phòng h,
Vi món ăn trong bng,
Biết tiết đ, chế ng,
Ta tác thành chơn thc,
Ð ct dn c rác,
S gii thoát ca Ta
Tht hin lành nhu thun.
79. Vi tinh cn tinh tn,
Ta gánh chu trách nhim,
Ta t mình đem li
An n khi kh ách.
Như vy, Ta đi ti,
Không tr ngi thi lui,
Ch nào Ta đi ti,
Ch y không su mun.
80. Cày ba là như vy,
Ðược qu là bt t,
Sau cày ba như vy,
Mi kh được gii thoát.
Ri Bà-la-môn Kasibhāradvāja ly mt bát bng đng ln, cho đ đy vi cháo sa dâng đc Pht và thưa:
- Thưa Tôn gi Gotama, hãy dùng cháo sa, Tôn gi là người đi cày! Tôn gi Gotama đi cày qu bt t!
Thế Tôn:
81. Ta không hưởng vt dng,
Do tng k đem li,
Ðây không phi là pháp,
Ca bc có chánh kiến
Chư Pht đu bác b,
Tng hát các bài k,
Khi pháp có hin hu,
Truyn thng là như vy.
82. Hi này Bà-la-môn,
Người cn phi cúng dường,
Ð ăn vt ung khác,
Bc đi sĩ toàn din,
Ðã đon các lu hoc,
Ðã lng du dao đng,
Ta chính là tha rung,
Cho nhng ai cu phước.
- Vy, thưa Tôn gi Gotama, con s cho ai cháo sa này?
- Này Bà-la-môn, Ta không thy ai thế gii, vi chư Thiên, chư Ma, chư Phm thiên, hay trên đi này vi qun chúng Sa-môn, Bà-la-môn, vi chư Thiên và loài Người, có th sau khi ăn, tiêu hóa được món cháo sa này, tr Như Lai hay đ t ca Như Lai. Vy, này Bà-la-môn, Ông hãy đ cháo sa này trên ch không có c xanh, hay nhn chìm trong nước không có sinh vt.
Ri Bà-la-môn Kasibhāradvāja đem nhn chìm cháo sa y vào nước không có sinh vt. Cháo sa y khi b đ xung nước, nó sôi lên, sôi lên sùng sc, nó phun khói, nó bc khói lên. Ví như mt lưỡi cày, phơi c ngày dưới ánh nng, được đem quăng xung nước, lưỡi cày y sôi lên sùng sc, nó phun khói, nó bc khói lên. Cũng vy, cháo sa y, khi b đ xung nước, nó sôi lên, sôi lên sùng sc, nó phun khói, nó bc khói lên. Ri Bà-la-môn Kasibhāradvāja hong ht, rn tóc gáy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, cúi đu đnh l chân Thế Tôn, và bch Thế Tôn:
- Tht vi diu thay, thưa Tôn gi Gotama! Tht vi diu thay, thưa Tôn gi Gotama! Ví như, thưa Tôn gi Gotama, mt người dng đng li nhng gì b quăng ngã xung, m toang ra nhng gì b che kín, ch đường cho k đi lc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng ti, đ nhng ai có mt có th thy sc. Cũng vy, pháp được Tôn giGotama dùng nhiu phương tin trình bày. Con xin qui y Tôn giGotama, qui y Pháp, qui y chúng T-kheo. Mong rng con được xut gia vi Tôn gi Gotama, được th đi gii.
Ri Bà-la-môn Kasibhāradvāja được xut gia vi Sa-môn Gotama, được th đi gii. Th đi gii không bao lâu, Tôn gi Bhàradvàjasng mt mình, vin ly, không phóng dt, nhit tâm, tinh cn. Không bao lâu, do vì mc đích gì, bc thiên nam t chơn chánh xut gia, t b gia đình, sng không gia đình, v y ngay trong hin ti, t mình vi thng trí, chng ng, chng đt và an trú cu cánh Phm hnh y. V y thng tri: "Sanh đã tn, Phm hnh đã thành, nhng vic nên làm đã làm, không còn tr lui trng thái này na ". Tôn gi Kasibhāradvāja tr thành mt v A-la-hán.

[1] Sn 12 – Tiu B Kinh 1, Kinh Tp, Chương 1, Phm Rn Uragavagga, Kinh Bhāradvāja  Người Cày Rung.
Tags: , , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com