MÙA HẠ THỨ 14

Rāhula xuất gia Sa-di với Tôn giả Sāriputta khi vừa mới 7 tuổi.

Trong mùa an cư ba tháng mùa mưa thứ 14 này, Đức Phật cùng với Tăng chúng đã an cư tại Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana Mahāvihāra) gần kinh thành Sāvatthi do ông triệu phú Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) cúng dường.
Trong mùa hạ này, Sa-di Rāhula vừa tròn 20 tuổi đủ điều kiện được thọ Cụ-túc-giới (Upasampadā) do Tôn giả Sāriputta làm Hòa thượng Tế độ (Upajjhāyācāriya) và Tôn giả Mahāmoggallāna là vị tụng tuyên ngôn Tăng sự (Kammavācācāriya).
Đức Thế Tôn biết Tỳ khưu  Rāhula đã tròn đủ Ba-la-mật nên Ngài sẽ thuyết pháp tế độ Tỳ khưu  Rāhula chứng đạt Thánh quả Alahán vô lậu. Hôm ấy, sau khi ngự đi khất thực trong kinh thành Sāvatthi trở về, Đức Phật truyền dạy Tỳ khưu Rāhula đem tọa cụ đi vào rừng ở phía Nam kinh thành Sāvatthi để nghỉ trưa. Vô số chư thiên, phạm thiên cùng đi theo Tỳ khưu Rāhula, do biết rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ Đại đức Rāhula để diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân.
Đức Phật thuyết bài kinh Cūḷarāhulovādasutta và bằng hình thức vấn đáp, Ngài đã  dạy rằng: tất cả đều vô thường và kết luận rằng do thấy biết như vậy, đa văn thánh đệ tử yểm ly căn trần thức, yểm ly xúc thọ tưởng hành.  Do yểm ly, vị ấy ly dục; do ly dục, vị ấy giải thoát. 
Tỳ khưu Rāhula hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy, tâm ông giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ và đắc quả Alahán.  Hàng ngàn chư thiên đã đi theo Đức Phật cũng khởi lên Pháp nhãn ly trần vô cấu, thấy rằng tất cả những gì được khởi lên đều phải bị hoại diệt. 


Tags: , , , ,
Quý đọc giả thân mến! Những bài viết trong Định Phúc's blog nhằm mục đích cho blog cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện nghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Định Phúc.

0 nhận xét

Leave a Reply

samadhipunno@yahoo.com